Obchodné podmienky

I. DEFINÍCIA POJMOV
II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
III. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY
IV. DODACIE PODMIENKY
V. KÚPNA CENA
VI. VRÁTENIE TOVARU
VII. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
IX. RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV - RSO
X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

I. DEFINÍCIA POJMOV

1.1 Predávajúci - Happy Planet s.r.o. so sídlom Komenského 395/16, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 337 290, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 24616/S.

1.2 Kupujúci - je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

  1.2.1 Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

  1.2.2 Podnikateľ - je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.


 

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Happy Planet s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.liekymanebavia.sk (ďalej len „internetová stránka“).

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2.3 Zoznam tovaru na internetovej stránke je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2.4 Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2.5 Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnému tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových fotografií a takisto aj popisu produktov. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt sa môže opticky líšiť od produktu prezentovaného v internetovom obchode.


III. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, ktorý návrh ma formu e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke a/alebo telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej spolu len "objednávka").

3.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

3.3 Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s čl. VIII. a nasl. VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje.

3.4 Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu zrušiť objednávku až do okamihu, kedy predávajúci záväzne akceptuje objednávku kupujúceho. Zrušenie objednávky po uvedenom termíne je možné len so súhlasom predávajúceho. Zrušenie objednávky podľa tohto bodu je možné telefonicky na tel. čísle: 0907 210 280 alebo e-mailom na info@liekymanebavia.sk.

3.5 V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


IV. DODACIE PODMIENKY

4.1. Dodacia lehota začína plynúť dňom vykonania objednávky v prípade platby prostredníctvom dobierky alebo dňom prijatia platby na bankový účet.

4.2. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená v Internetovom obchode. Tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru.

4.3. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať  kupujúcemu tovar bezodkladne 2 - 5 pracovných dní, najneskôr do 14 pracovných dní od vykonania objednávky, ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní od 08:00-18:00.

4.4. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, predávajúcim nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, stávky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú predávajúcim ovplyvniť.

4.5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje o tom  kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. To platí aj v prípade, ak sa v objednávke nachádza len jeden tovar.

4.6. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho a s dopravcom spísať tzv. škodový zápis.

4.7. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak  kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia  kupujúceho, predávajúci má voči  kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru. 

4.8. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a v čase, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a  kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru.

4.9 Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov doručenia tovaru, pričom cena a spôsob dodania tovaru sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

- odberné miesto Packeta: tovar bude kupujúcemu doručený na vybrané odberné miesto.

- kuriérom: tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom kuriérskej služby GLS.

Spôsoby prepravy - SLOVENSKO Cena nákupu
do 60 € nad 60 €
Kuriér GLS (D+1) 3.60 € zadarmo
Odberné miesto Packeta (D+1) 3.60 € zadarmo

 


 

V. KÚPNA CENA

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena").

5.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.3 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.4 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetok tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy.

5.5 Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Prevod (vklad) na účet

Zákazník môže kúpnu cenu uhradiť prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho vedený v Tatra banke 2929904999/1100.

- Platba kartou VISA, MASTER CARD, MAESTRO

Platobná brána pre okamžitú platbu prevádzkovaná spoločnosťou Shoptet pay

- Tatrapay

Spôsob platby, ktorý môžu využiť zákazníci Tatra banky.

- Dobierka

Platba prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby.


 

VI. VRÁTENIE TOVARU

6.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.

6.2 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote nepoškodený tovar doručený na adresu predajcu(uvedenú nižšie). Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pre váš komfort vám poskytujeme možnosť vrátiť neotvorený nepoškodený tovar do 30 dní ZADARMO na naše náklady.

Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane všetkej dokumentácie dodanej kupujúcemu s tovarom. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.

 Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, najmä ak došlo k jeho čo i len čiastočnému spotrebovaniu alebo nemožnosti ďalšieho použitia.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia zavolať na našu infolinku 0907 210 280, kde sa dohodneme na ďaľšom postupe. Alternatívne môžete tovar doručiť na adresu Happy Planet s.r.o., Bulharská 70, 821 04, Bratislava spolu s priloženým sprievodným listom a prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, na ktorý žiada kupujúci vrátiť zaplatenú kúpnu cenu.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

6.3 Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, má možnosť odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, na kupujúceho podnikateľa sa nevzťahuje možnosť odstúpiť od zmluvy za podmienok podľa bodu 6.2 VOP.


 

VII. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

7.1 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu.

7.2 Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

7.3 Záručná doba je 24 mesiacov. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.4 Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

7.5 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho najčastejšie výmenou tovaru. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy, ak to je vzhľadom na charakter tovaru možné,
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy

7.6 Miestom pre uplatnenie reklamácie je Happy planet s.r.o., Komenského 16, Žiar nad Hronom, 96501.

7.7 Kupujúci je povinný chybný tovar na reklamáciu zaslať na miesto určené pre uplatnenie reklamácie. Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie sa kupujúcemu odporúča, aby o uplatnení reklamácie informoval predávajúceho e-mailom na adresu info@liekymanebavia.sk alebo telefonicky na tel. č. 0907 210 280 Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva) a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo).

7.8 Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.9 Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.


 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana a spracovanie osobných údajov 

8.0. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

8.1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom registrácie kupujúceho v Internetovom obchode, za účelom odberu noviniek a uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči  kupujúcemu vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaní  kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením prípadnej reklamácie a registrácie na Internetovom obchode.

8.2. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti  kupujúceho.

8.3. Predávajúci spracúva osobné údaje  kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania a kontaktné telefónne číslo.

8.4.  Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na obdobie najviac 3 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže  kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo elektronicky. Po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí predávajúci blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania bez zbytočného odkladu.

8.5. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje  kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou prepravnej služby a banky, s ktorou je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.

8.6.  Kupujúci môže požiadať o zmenu, opravu, obmedzenie spracovania, likvidáciu, výmaz alebo informácie o svojich osobných údajov alebo môže podať námietku proti spracúvaniu písomne alebo elektronickou poštou na adrese info@liekymanebavia.sk.

8.7. Internetový obchod využíva súbory cookies, ktoré sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve Internetovej stránky Prevádzkovateľa a ukladané do zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet)  kupujúceho. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré sa používajú na Internetovej stránke, nepoškodzujú žiadne zariadenia  kupujúceho. V prípade návštevy Internetovej stránky a v prípade, že  kupujúci vyjadril dobrovoľný súhlas so súbormi cookies, považuje sa za prijatie podmienok ich používanie.

8.8. Predávajúci sa zaväzuje využívať súbory cookies výlučne za účelom skvalitnenia služieb a zlepšovať štruktúru a obsah Internetovej stránke.

Viac o ochrane a spracovaní osobných údajov


 

IX. Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom európskej platformy RSO

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnako aj nároky predávajúceho voči  kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/


 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

9.2 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

9.3 Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@liekymanebavia.sk

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s . Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK . Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

9.4 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.liekymanebavia.sk/op pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. VIII. ), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

V Bratislave, dňa 1.1.2016

Upravené dňa 21.1.2024

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“