Obchodné podmienky

ÚVOD Info

 

I. DEFINÍCIA POJMOV
II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
III. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY
IV. DODACIE PODMIENKY
V. KÚPNA CENA
VI. VRÁTENIE TOVARU
VII. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


I. DEFINÍCIA POJMOV

1.1          Predávajúci - Happy Planet s.r.o. so sídlom Komenského 395/16, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 337 290, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 24616/S.

1.2          Kupujúci - je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.3          Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.4          Podnikateľ - je osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1          Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Happy Planet s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.liekymanebavia.sk (ďalej len „internetová stránka“).

2.2          Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2.3          Zoznam tovaru na internetovej stránke je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2.4          Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2.5          Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné a nemusia zodpovedať skutočnému tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových fotografií a takisto aj popisu produktov. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt sa môže opticky líšiť od produktu prezentovaného v internetovom obchode.


III. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

3.1          Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, ktorý návrh ma formu e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke a/alebo telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej spolu len "objednávka").

3.2          Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

3.3          Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s čl. VIII. a nasl. VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje.

3.4          Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu zrušiť objednávku až do okamihu, kedy predávajúci záväzne akceptuje objednávku kupujúceho.  Zrušenie objednávky po uvedenom termíne je možné len so súhlasom predávajúceho. Zrušenie objednávky podľa tohto bodu je možné telefonicky na tel. čísle: 0907 210 280 alebo e-mailom na info@liekymanebavia.sk.

3.5          V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3.6          Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


IV. DODACIE PODMIENKY

4.1          Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho odoslaný kupujúcemu v čo najkratšom čase, spravidla do 1 pracovného dňa odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho, alebo v prípade platby na dobierku do 1 pracovného dňa od záväzného akceptovania objednávky zo strany predávajúceho.

 

4.2          Kupujúci má na výber z nasledovných spôsobov doručenia tovaru, pričom cena a spôsob dodania tovaru sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

 

poštou: tovar bude kupujúcemu doručený na odberné miesto podľa výberu prostredníctvom služby Slovenskej pošty.

 

kuriérom: tovar bude kupujúcemu doručený prostredníctvom kuriérskej služby DHL.

 

 Spôsoby prepravy - SLOVENSKO Cena nákupu
  do 60 €      nad 60 €   
 Kuriér DHL (D+1)    3.50 €    zadarmo
 Slovenská pošta (balík na poštu) (D+1)    4.00 €    2.00 €

 V. KÚPNA CENA

5.1          Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena").

5.2          V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.3          Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.4          V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetok tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy.

5.5          Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

Prevod (vklad) na účet

Zákazník môže kúpnu cenu uhradiť prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho vedený v Tatra banke 2929904999/1100.

- Platba kartou VISA, MASTER CARD, MAESTRO

Platobná brána pre okamžitú platbu prevádzkovaná spoločnosťou Trust Pay, a.s.

Tatrapay

Spôsob platby, ktorý môžu využiť zákazníci Tatra banky. 

Dobierka

Platba prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby alebo Slovenskej pošty.

VIAMO

Platba pomocou aplikácie pre klientov Tatra banka, VÚB, ZUNO.VI. VRÁTENIE TOVARU

6.1          Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.

 

6.2          Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní  odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote nepoškodený tovar doručený na adresu predajcu(uvedenú nižšie). Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pre váš komfort vám poskytujeme možnosť vrátiť neotvorený nepoškodený tovar do 30 dní ZADARMO na naše náklady. 

 

Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci spotrebiteľ povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane všetkej dokumentácie dodanej kupujúcemu s tovarom. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku.

 

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, najmä ak došlo k jeho čo i len čiastočnému spotrebovaniu alebo nemožnosti ďalšieho použitia.

 

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia zavolať na našu infolinku 0907 210 280, kde sa dohodneme na ďaľšom postupe. Alternatívne môžete tovar doručiť na adresu Happy Planet s.r.o., Pluhová 31, 831 03, Bratislava spolu s priloženým sprievodným listom a prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu, na ktorý žiada kupujúci vrátiť zaplatenú kúpnu cenu.

Kupujúci má možnosť využiť Formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

 

Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

 

6.3          Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, má možnosť odstúpiť od zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností, na kupujúceho podnikateľa sa nevzťahuje možnosť odstúpiť od zmluvy za podmienok podľa bodu 6.2 VOP.VII. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

7.1          Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli dôvodom na zníženie ceny, t.j. predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, pre ktoré poskytol kupujúcemu zľavu.

7.2          Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.

7.3          Záručná doba je 24 mesiacov. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti a lehota na uplatnenie reklamácie je daná týmto dátumom. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.4          Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

7.5          V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho najčastejšie výmenou tovaru. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy, ak to je vzhľadom na charakter tovaru možné,
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy

7.6          Miestom pre uplatnenie reklamácie je Happy planet s.r.o., Pluhová 31, Bratislava, 831 03.

7.7          Kupujúci je povinný chybný tovar na reklamáciu zaslať na miesto určené pre uplatnenie reklamácie. Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie sa kupujúcemu odporúča, aby o uplatnení reklamácie informoval predávajúceho e-mailom na adresu info@liekymanebavia.sk alebo telefonicky na tel. č. 0907 210 280 Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva) a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo).

7.8          Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.9          Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom.VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1          Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný poskytnúť predávajúcemu pri objednávke svoje meno a priezvisko, adresu doručenia vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Kupujúci podnikateľ je povinný oznámiť predávajúcemu pri objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.2          Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne okamžite.

8.3          Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu.

8.4          Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 8.2 týchto podmienok.

8.5          Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1          Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

9.2          Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

9.3          Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@liekymanebavia.sk

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s . Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK . Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

9.4          VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.liekymanebavia.sk/op pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. VIII. ), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

 

V Bratislave, dňa 1.1.2016

Upravené dňa 3.9.2016

Kontakt Info Predajne


0907 210 280


pondelok - piatok 

8:00 - 17:00


Alebo použite

Kontaktný formulár

Kontakt

Ako nakupovať

Doprava a platba

Vernostný program

Obchodné podmienky

Mapa stránky

Zoznam predajní

 

 

Distribúcia:

Manuka Health môže

vyčarovať úsmev

aj vašim zákazníkom

Copyright 2012 - 2018 © Certifikovaný Manuka MGO™ med z Nového Zélandu